(403) 808-6924 | 3811 Edmonton Trail NE, Calgary AB T2E 8J9 info@capoeiraabc.com

Portuguese

English

O Inga da Ingazeira

Ingazeira O Ingá

E uma fruta brasileira

Ingazeira O Ingá

Deu aú e deu rasteira

Ingazeira O Ingá

Deu armada e ponteira

Ingazeira O Ingá

Mais O Inga Ó Inga

Ingazeira O Ingá

O fruto da ingazeira

The Inga of Ingazeira

Ingazeira The Ingá

It’s a Brazilian fruit

Ingazeira The Ingá

He did a cartwheel and gave a swip

Ingazeira The Ingá

Kicked armada and pointera

Ingazeira The Ingá

O Inga Ó Inga

Ingazeira The Ingá

The fruit of Ingazeira

Listen on Youtube: